• Home

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בין בעל עסק, בעל מקצוע, או נותן שירות אחר המבקש להשתמש בשירותי איקופדו השימוש באיקופדו נעשה בכפוף לכל האמור במסמך זה ובשאר המסמכים, שמופיעים או שיופיעו בעתיד באתר ולכל התנאים, הקיימים או שיתחדשו בהם, מפעם לפעם. קליק גו מתחייבת להודיע למשתמשיה על כל שינוי מהותי בתנאים אלה, ולאפשר להם לשקול מחדש את הסכמתם. האמור בתנאי השימוש מתייחס לפרסום ולשירותים האחרים המוענקים באתר האינטרנט"איקופדו" המצוי בכתובת www.greekim.co.il

מבוא

איקופדו  מעמידה לרשות המשתמש שירותי פרסום קידום ושיווק שונים המבוססים על הכללתו באתר, וחשיפתו בדרך זו ללקוחות פוטנציאליים.

מאגר המידע

איקופדו  מפעילה למעשה אינדקס של נכסים ביוון, אין לאיקופדו דרך לדעת לאמת או לבדוק את פרטי הנכסים המפורסמים באתר איקופדו ולכן איקופדו לא לוקחים אחריות על פרטי המידע המפורסמים באתר, אלה נעשים ע"י צד שלישי [מפרסם].

לוחות ומודעות

איקופדו מעמידה לרשות המשתמש לוח מודעות הכוללים הצעות בתחום נדל"ן ביוון בטרם תפורסם מודעה יוצג בפני המשתמש העתק המודעה והוא יתבקש לאשרה. עיצוב המודעות נעשה על ידי איקופדו ועל פי שיקול דעתה. המודעה תפורסם בלוח בהתאם למסלול הנבחר. משתמש אשר יהיה מעוניין, לאחר פרסום המודעה לשנות את תוכנה ו/או את פרטי המודעה ו/או להפסיק ו/או להאריך את משך פרסום המודעה יעשה כן בהתאם להוראות ההפעלה המופיעות בלוח.

פרסום הפרטים ונכונותם

המשתמש מסכים ומאשר כי כל הפרטים אותם הוא מוסר לאיקופדו יפורסמו באתר אלא אם צוין במפורש אחרת. המשתמש מאשר כי המידע שמסר, לרבות פרטים, תמונות ומידע אחר הם נכונים ומדויקים.  לפיכך מובהר כי סדר ההופעה ב איקופדו או בלוח אינו מלמד דבר על המשתמשים ועסקיהם, חשיבותם, טיבם ואיכותם ואינו מהווה המלצה העדפה או חיווי דעה כלשהי. איקופדו אינה אחראית לתוכן הפרופיל העסקי של המשתמש ו/או של משתמשים אחרים באתר, וכן לתוכן המודעות שבלוח, בחירת התוכן והכללתו נעשית על אחריותם האישית של המשתמשים.  איקופדו עושה את כמיטב יכולתה לפרסם את המידע שמסר המשתמש בשלמות ובמדויק, אולם על המשתמש מוטלת החובה לעקוב אחר הפרסום, לוודא כי הוא מדויק ולדווח  איקופדו על טעויות שנפלו בו, כמו גם על שינויים שיחולו בפרטי הפרופיל העסקי שלו. הכללתו של המשתמש באינדקס, או הכללת מודעה בלוח, יהיו בכפוף לכל התנאים והמגבלות המפורטים בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה בו יפר המשתמש את התנאים והמגבלות,  איקופדו תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את השירות הניתן למשתמש ו/או להגביל ו/או למנוע את הגישה לאתר על ידי המשתמש ו/או להסיר מודעות שאינן עומדות בתקן. המשתמש מתחייב כי הוא בעל העסק הוא הפרופיל אותו הוא מבקש לפרסם וכי הוא מוסמך להתחייב לתניות הסכם זה. מובהר מפורשות כי אסור לו למשתמש לפרסם אדם, או עסק אחרים או צד ג' כלשהו.

שמירת החוק

המשתמש מתחייב להשתמש בשרותים אותם מציעה איקופדו המוצעים לו על פי כל דין וחוק. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב המשתמש לעשות זאת על פי כל דיני מדינת ישראל, ודיני מקום מושבו, וכל דין החל על השימוש באתר ועל הפרסום בו (להלן: "החוק"), החל כעת או שיחול בעתיד. המשתמש מתחייב שלא לעשות באינדקס, בלוח, בשירותים המוצעים בהם או באמצעותם שימוש, האסור על פי הוראות החוק או ההוראות שבאתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור מתחייב המשתמש שלא לפרסם מידע או תכנים, שיש בהם משום לשון הרע, העלבה, הטרדה, איום, פגיעה בפרטיות, וכן שלא להפיץ לפרסם דבר תועבה, לשון גסה, ניבול פה, נושא הנוגדים את תקנת הציבור ופוגעים ברגשותיו, תכנים בעלי אופי מיני, או גזעני, מזיק, או הנוגע לקטינים וכן שלא להסית, לשבח או לעודד ביצוע עבירה כלשהי או פגיעה כלשהי בכל אדם שהוא. המשתמש מתחייב שלא לחבל, לפגוע, להשיג גבול, לחדור לפרטיות או לחבל בפרטי מידע, תכנים או קבצים באינדקס ובמאגרי המידע וכן בכל מחשב שהוא של המשתמש או משתמשים אחרים הקשורים ל איקופדו המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולה האסורה על פי חוק המחשבים או כל חוק אחר המכוונת לשמירה על מחשבים ועל השימוש בהם ובין השאר שלא להחדיר או להפיץ וירוס מחשב, או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנית, העלולים לגרום נזק או לפגום בפעולת המחשב. המשתמש מתחייב לשמור על כל האמור בחוקי הגנת הצרכן. ובשאר החוקים שנועדו להסדיר פעילות עסקית.

זכויות קניין רוחני

המשתמש מתחייב שלא לפרסם תכנים ו/או פרטי מידע המפרים את זכויות הקניין הרוחני של בעליהם או יוצריהם או תכנים שהגישה אליהם נחסמה באמצעות סיסמה. המשתמש מצהיר בזה כי הוא בעל הזכות לפרסם כל טקסט, קול, וידאו תמונה, ציור או פריט אחר שיפורסם על ידו. המשתמש נותן בזה ל איקופדו רשות להשתמש ולפרסם את מושאי הקניין הרוחני שלו, בהתאם לתכנים שיספק לאתר. כל התכנים המופיעים ב איקופדו לרבות מלל, תמונות, הקלטות קול, מוסיקה ווידאו, וכן כתבות, מאמרים, טקסטים, תוכניות, איורים, גרפים ואמצעי המחשה אחרים, מוצרים, שירותים, קישורים, ופרסומות המופיעים ב איקופדו , כמו גם התוכנה המפעילה את  איקופדו הם קניינה של  איקופדו או ספקיה או לקוחותיה בהתאם, וכפופים לזכויות הקניין הרוחני בהתאם. סמני המסחר הם קניינה של  איקופדו או שלקוחותיה במידה ופורסמו על ידם. המשתמש מתחייב שלא להפר, בעצמו או באמצעות צד שלישי, כלשהו, את זכויותיה של  איקופדו שלא לעשות שינויים באתר, באינדקס או בחלקים ממנו, שלא על פי המוסכם בתקנון זה.

שיפוי ופיצוי

המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את איקופדו  כנגד כל דרישה, פניה או תביעה של צד ג' או של רשות כלשהם בגין שימושו באתר, או בגין כל עילה הקשורה לשימוש שהוא עשה או עושה באינדקס בלוח או בכל חלק אחר באתר.

הוראות כלליות

המשתמש מסכים, כי  איקופדו רשאית שלא לפרסם תכנים ו/או פרטי מידע, המפרים אחד ו/או כמה מתנאי הסכם זה ובמידה ופורסמו תכנים שכאלה, היא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת, למחוק תכנים ו/או פרטי מידע אלו והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  איקופדו רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשבית ו/או לסגור ו/או להסיר ו/או למחוק את האתר ו/או לעשות באתר שינויים לרבות בתכנים, בפרטי המידע, בקבצי התוכנה, במוצרים ובשירותים כראות עיניה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

מגבלות הרשת

המשתמש מודע לכך שרשת האינטרנט מורכבת מלולאות וחוליות רבות וכי פעולותיה של  איקופדו אינן תלויות רק בה.  איקופדו אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופסק ו/או יושבת ו/או יופרע ו/או מתנהל כסדרו ללא הפרעות ו/או לא ישובש כתוצאה מכל סיבה שהיא כל זאת גם אם המשתמש שילם עבור השימוש בשירותים שונים הניתנים באתר. המשתמש מסכים כי איקופדו רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, או, במידה ויעשה שימוש באתר בניגוד לדין ו/או בניגוד להוראות הסכם זה, להפסיק את השימוש שהוא עושה באתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. בדומה לכך לא תהא אחראית  איקופדו לכל שימוש שיעשה בקישורים המוצבים באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו  שאיקופדו אינה אחראית לתכנים המוצבים באתרים המקושרים אליה, וכי אינה יכולה לשלוט בהם, ממילא  איקופדו לא תהא אחראית לכל פרסום, מידע תוכן או פריט אחר המקושר אל אתרה. כמו כן, בשל היותה של הרשת דינמית ייתכנו מצבים בהם קישור מסוים המוצב איקופדו  לא יוביל אל היעד המבוקש. המשתמש מתחייב להודיע ל איקופדו על כל שיבוש כאמור בקישור הקשור אליו המופיע באתר.

אחריות לנזק

איקופדו  לא תישא באחריות, ישירה או עקיפה, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג' בגין נזק, הקשור לשימוש באתר, או להפסקתו או לכל פעולה אחרת הנעשית באתר או בקשר אליו, בהתאם לתנאי שירות אלו. המשתמש יודע כי איקופדו אין דרך לברר או לאמת את המידע המופיע באינדקס, בלוח או במאגרי המידע שלה והוא עושה שימוש באתר ובמצוי בו על אחריותו. המשתמש מתחייב לבדוק, לחקור ולברר בעצמו לגבי נכונותם של הפרסומים, דיוקם, אמינותם והמהימנות שלהם. איקופדו לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה, בגין נזק, שיגרם, עקב שימוש בתכנים ובמידע, שהושגו ישירות, או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.

הגנת הפרטיות

המשתמש מאשר, כי ידוע לו, שהתכנים, אותם הוא מוסר לפרסום באמצעות האינדקס או הלוח, יהיו גלויים לכל משתמשי רשת האינטרנט ומסכים, כי  איקופדו לא תהא אחראית לכל נזק או אבדן וכד', העלולים להיגרם כתוצאה מהחשיפה, התגובות העשויות להתקבל, בעקבות הפרסום וכד'. המשתמש מודע לכך כי אין אפשרויות אבטחה אבסולוטיות ברשת האינטרנט וכי ייתכן ומידע שמסר יגיע לידיים שיעשו בו שימוש שלא כדין, או שימוש אחר המנוגד לאינטרסים של המשתמש. המשתמש פוטר את איקופדו מכל אחריות לכל פעולה כאמור.  איקופדו מצידה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה ולהשתמש במיטב האמצעים הידועים על מנת למנוע פגיעה כאמור. המשתמש מתיר ל איקופדו לגלות, בכל עת את פרטיו וכל מידע אחר אודותיו, באם תידרש, על פי ראות עיניה. המשתמש פוטר את  איקופדו מכל אחריות, בגין כל נזק ו/או תוצאה, העלולים להיגרם לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג', בשל גילוי כאמור.

Compare